Algemene Voorwaarden

Jan Bossu, Fit Body Coach

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 begripsbepaling:
1. De gebruiker: Fit Body Training (hierna te noemen: FBT): Fit Body Training, gevestigd te Blankenberge, Evendijk-Oost 104, 8370, BTW nummer: BE0651627291.
2. De cliënt: de persoon die zich per overeenkomst met FBT verbindt ten doel gebruik te maken van de diensten van FBT.
3. De overeenkomst: de overeenkomst tussen FBT en de cliënt.
4. Partijen: FBT en cliënt.
5. Online begeleiding: persoonlijke begeleiding verzorgd door de adviseurs en diens werknemers binnen FBT, alsmede door FBT ingeschakelde derden.
6. Gedeelde Informatie: informatie die aan de cliënt beschikbaar wordt gesteld door FBT en de informatie die de cliënt deelt met FBT.

Artikel 2 Toepasselijkheid:
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen FBT en (mogelijke) cliënten.
2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Cliënten of derden wordt door FBT uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afwijkingen van deze Voorwaarden of een Overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden door de daartoe bevoegde personen en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
4. Indien de Gebruiker geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Totstandkoming en duur van de overeenkomst:
1. De overeenkomst tussen FBT en de cliënt zal tot stand komen wanneer de cliënt op de knop bestelling afronden en betalen klikt.
2. De cliënt heeft het recht de overeenkomst ten allen tijde op te zeggen. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren door een mail te sturen naar info@fitbodytraining.be met vermelding van Annulatie (type) abonnement per (datum), op naam van (cliënt).
3. Eerste contractduur is afhankelijk van type programma of de vooraf besproken duur voor het behalen van de gewenste doelstelling. Na de desbetreffende periode eindigt het contract automatisch. Het langste type contractduur betreft dus één kalendermaand. Na de desbetreffende periode wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met iedere maal één kalendermaand. Het opzeggen van het abonnement dient te gebeuren voor de 25ste van dezelfde maand. Opzegging dient te gebeuren zoals in Artikel 3 punt 2 beschreven staat.

Artikel 4 Verplichtingen FBT bij uitvoering van de overeenkomst:
1. Op FBT rust de verplichting tot het, gelet op het doel, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de overeenkomt. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Jan Bossu. FBT voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat FBT niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 5 Verplichtingen van de cliënt:
1. De cliënt is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met de diensten die worden aangeboden door FBT.
2. De cliënt vult alvorens het ontvangen van online begeleiding een intakeformulier in. Een Intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden. Dit intakeformulier wordt gebruikt als grondslag voor de persoonlijke begeleiding. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een opdrachtgever, voor deelname aan de diensten van FBT, of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.
3. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres of bank gegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de overeenkomst vermelde club, te worden doorgegeven.
4. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer het Bedrijf kosten dient te maken om de nieuwe (persoons) gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht -aan het Lid.
5. Eventuele wachtwoorden dienen zorgvuldig bewaard te worden en mogen niet met derden worden gedeeld.
6. De cliënt mag derden geen toegang verschaffen tot FBT via haar eigen registratie. Bij overtreding is de cliënt volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
7. De cliënt is volledig aansprakelijk voor alle schade bij FBT en derden, ten gevolge van de door De Klant Gedeelde Informatie.

Artikel 6 Betaling:
1. Op de diensten van FBT is het BTW 21%-tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW en dienen te worden betaald in euros. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is FBT gerechtigd de prijzen te verhogen. FBT zal hierover de klant tijdig in ieder geval 2 weken van te voren - schriftelijk informeren. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.
2. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen na factuurdatum. Indien de factuur niet tijdig wordt voldaan, is de cliënt na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en derhalve over het factuurbedrag de wettelijke rente 7% verschuldigd.
3. Betalingen geschieden per automatische incasso voor aanvang van het begin van de nieuwe termijn (automatische incassos geschieden rond de 30ste van elke maand). Bij automatische incasso dient er zorg te worden gedragen voor voldoende saldo en correcte bank en adresgegevens. In geval van regelmatige stornos behoud Fit Body Training zich het recht de overeenkomst te beëindigen, waarbij de toegang tot de online en/of offline faciliteiten van Fit Body Training wordt ontzegd. Een eventuele achterstand is per direct opeisbaar.

Artikel 7 Ontbinding overeenkomst:
1. De overeenkomst is maandelijks opzegbaar. De overeenkomst kan opgezegd worden volgens de beschrijvingen terug te vinden in Artikel 3 punt 2.
2. Een blessure die de cliënt oploopt ten tijden van de overeenkomt, is geen geldige grond voor het ontbinden van de overeenkomst. FBT is bevoegd hier een uitzondering op te maken indien de feiten en omstandigheden, in samenhang met de redelijkheid en billijkheid, hier om vragen. Dit wordt per geval bekeken. FBT mag ter beoordeling hiervan, de cliënt vragen om officiële medische verklaringen.
3. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel na het sluiten van de overeenkomst de Gebruiker na ter kennis gekomen omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 8 aansprakelijkheid:
1. Het beoefenen van sport kan risicos met zich meebrengen. Het volgen van het online begeleiding en bijkomstige diensten, die deel uitmaken van het FBT programma, is geheel voor eigen risico van de cliënt.
2. FBT is niet aansprakelijk voor schade van de cliënt die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de website/app van FBT. Dit geldt tevens voor schade die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de diensten van FBT. Ook is FBT niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die de cliënt heeft verstrekt. FBT is daarnaast niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op de juiste wijze opvolgen van adviezen van FBT, hieronder vallen ook de medewerkers alsmede de directie.
3. De cliënt verklaart dat hij/zij de onderhavige instructies uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cliënt is er zich van bewust dat het beoefenen van sport risicos met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de cliënt Fit Body Training vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. Fit Body Training kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of vermissing van goederen. Dit geldt ook voor goederen die op het parkeerterrein voor Fit Body Training heeft gestaan.

Artikel 9 Persoonsgegevens:
1. FBT kan persoonsgegevens van de cliënt, welke door de cliënt aan FBT ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden voor administratieve doeleinden.

Artikel 10 Intellectueel eigendom:
1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de cliënt dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de website producteneigendom zijn van FBT en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
2. FBT verleent aan de cliënt een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (door FBT) recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
3. Het is de cliënt uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud die alleen voor cliënt door FBT is opgesteld te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen FBT.

Artikel 11 Dienstwijziging:
1. FBT behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van de diensten van FBT, te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of altijd. Hierover zal altijd naar de cliënt gecommuniceerd worden.
2. Dit houdt tevens in dat een deel of het geheel van je Gedeelde Informatie niet langer toegankelijk kan zijn of verloren kan gaan.
3. In geval van een wijziging van de diensten, om welke reden dan ook, heeft de cliënt slechts recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen aan FBT, die zien op de te wijzigen diensten. Al ontvangen en betaalde diensten worden dus niet geretourneerd.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen:
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven.
2. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

YOU ROCK!

💪

Je bent nu op weg naar een fitter,
strakker en gezonder lichaam die je verdient.

Proficiat!

DISCLAIMER

Vraag je arts om diens goedkeuring te vragen, voordat je aan dit trainingsprogramma begint. Deze aanbevelingen zijn geen medische richtlijnen, maar zijn louter voor educatieve doeleinden bedoeld. Je moet je arts raadplegen, voordat je met dit programma start of als je een medische aandoening of lichamelijk letsel hebt, waardoor lichamelijke inspanning niet aangeraden wordt. Dit programma is ontworpen voor gezonde personen van 18 jaar of ouder.

Als je geneesmiddelen neemt, moet je met je arts overleggen, voordat je aan eender welk trainingsprogramma begint, inclusief  Fit Body HIIT workouts. Voel je je licht in het hoofd, duizelig of kortademig tijdens het uitvoeren van de oefeningen, stop dan meteen en raadpleeg een arts. Als je er een zittende levensstijl op nahoudt, als je een hoge cholesterol of hoge bloeddruk hebt of als je aan suikerziekte lijdt, als je met overgewicht kampt of als je ouder bent dan 30, moet je een volledig medisch onderzoek ondergaan.

Als je arts je aanraadt om niet aan Fit Body HIIT training te doen, gelieve dan het advies van je geneesheer te volgen.